O Fone De Ouvido Bluetooth 5.0 Sens Vel Ao Toque Goojodoq Com Microfone Embroide Oferece Um Som Do Ambiente

O Fone De Ouvido Bluetooth 5.0 Sens Vel Ao Toque Goojodoq Com Microfone Embroide Oferece Um Som Do Ambiente

Comprar Agora na Shopee

Descrição do produto em inglês após português

Th.i gian giao hàng d. ki kin cho s.n phüm này là t.à t.7-9 ngày

CT Ahm:

 1. Müu s.n ph.m: emPods 12
 2. Pino de dung l.ng: 35MAH
 3. Dung l.ng s.c: 300MAH
 4. Giao diün s.c: Giao dièn iPhone
 5. Kho —ng cách k.t n.i Bluetooth: 10 mét
 6. Th.i gian s.c: 1-2 gi.
 7. Th.i gian trò chuyün: 2-3 gi.
 8. Möch khü nhiüu mönh (giäm ti èng .n)
 9. Loa Màng: köt h.p
 10. Pin cobalt nguyên chüt möt ö cao, b. m.t s.n nhám
 11. Ch.ng vân tay, chüng tröy xöc, c.m giác ch.m t.t
 12. Có tính năng pop-up cho tai nghe.

Cách s. d.ng inpods i12:

 1. Nh.n công t.c ngu.n c.a h.p s.c
 2. M. h.p s.c và tháo tai nghe, sau è tä ι äng b.t ngu.n và ghép n.i
 3. Tronco Bluetooth de B.t thi.t b.c.a b.n
 4. Tìm kiüm inpods 12 và köt n.i v.i inpods 12

Gói hàng bao g.m: 2 x Tai nghe Bluetooth mini (tai nghe trái và phüi) 1 x H.p s.c 1 x USB de Cáp s.c 1 x H.ng d.n s. d.ng

L.u ý: (hac s.h. d.i d.i d.i d..ng 1 c.p tai nghe), thèi gian nghe nh.c khong 2-3 gi. (.i v.i v.i 1 c.p tai nghe), h.p s.c có Th.c koc tai heng khong 3-5 ting.

Chú ý:

Màu s.c th.c c.a s.n ph.m có th. h.i khác so väi hình önh hi.nh trên web do nhi. yu th nh nh. de sáng mành mành vàh hi.


Description:

Thời gian giao hàng dự kiến cho sản phẩm này là từ 7-9 ngày

Đặc điểm:

 1. Mẫu sản phẩm: inPods 12
 2. Dung lượng pin: 35MAH
 3. Dung lượng sạc: 300MAH
 4. Giao diện sạc: Giao diện iPhone
 5. Khoảng cách kết nối Bluetooth: 10 mét
 6. Thời gian sạc: 1-2 giờ.
 7. Thời gian trò chuyện: 2-3 giờ
 8. Mạch khử nhiễu mạnh (giảm tiếng ồn)
 9. Màng loa: kết hợp
 10. Pin cobalt nguyên chất mật độ cao, bề mặt sơn nhám
 11. Chống vân tay, chống trầy xước, cảm giác chạm tốt
 12. Có tính năng pop-up cho tai nghe.

Cách sử dụng inpods i12 :

 1. Nhấn công tắc nguồn của hộp sạc
 2. Mở hộp sạc và tháo tai nghe, sau đó tự động bật nguồn và ghép nối
 3. Bật Bluetooth trong thiết bị của bạn
 4. Tìm kiếm inpods 12 và kết nối với inpods 12

Gói hàng bao gồm: 2 x Tai nghe Bluetooth mini (tai nghe trái và phải) 1 x Hộp sạc 1 x Cáp sạc USB 1 x Hướng dẫn sử dụng

Lưu ý: (Được sử dụng dưới dạng 1 cặp tai nghe), thời gian nghe nhạc khoảng 2-3 giờ (đối với 1 cặp tai nghe), hộp sạc có thể sạc tai nghe khoảng 3-5 tiếng.

Chú ý:

Màu sắc thực của sản phẩm có thể hơi khác so với hình ảnh hiển thị trên web do nhiều yếu tố như độ sáng màn hình và hiệu ứng ánh sáng.

Comprar Agora na Shopee

Média de 17 usuários: 4.63/5O Fone De Ouvido Bluetooth 5.0 Sens Vel Ao Toque Goojodoq Com Microfone Embroide Oferece Um Som Do Ambiente